Tisztelt Vendégeink!

Munkatársaim nevében ígérhetem, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy pihenésük örömteli és zökkenőmentes legyen. Ezért kérem Önöket, hogy az alábbiakban foglaltakat szíveskedjenek tudomásul venni, illetve betartani.

Köszönettel: Tömösvári Szilvia, kastélyigazgató

 

1. Check in – Check out információk

A szobákat érkezési napon 14:00 órától biztosítjuk. Kérjük, hogy korábbi érkezési szándékát szállodánk részére e-mailben vagy telefonon legyen kedves előre jelezni. Távozás napján tartózkodásuk meghosszabbítására van lehetőség, amennyiben aznap nem érkezik vendég a szobába (hosszabbítási díj: megállapodás szerint).

A távozás napján a vendég a szobát poggyászával, bevitt dolgaival együtt 10:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott chipkártyát a recepción leadni.

A vendég a szállodai tartózkodása ellenértékét legkésőbb a szállodából való végleges távozása előtt köteles a szállodai szerződésben meghatározott módon kiegyenlíteni.

A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén a szálloda jogosult a vendég szállodába bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni.

Fizetés nélküli távozás esetén a szálloda a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli.

Az utólag felmerült és ki nem egyenlített díj összegét a szálloda a vendég bankkártyájára terheli.

2. Szobakulcs

A vendégek regisztráláskor szobakulcsként egy kártyát kapnak, amelyhez a bejelentőlap pontos kitöltése szükséges. A szobakártyában tett kár, vagy annak elvesztése esetén távozáskor kártérítési összeget (5000 Ft) számolunk fel.

3. Látogatók

A szállodai szobákban csak a portán regisztrált vendégek tartózkodhatnak, kérjük látogatóikat a hallban szíveskedjenek fogadni.

A szálloda szobáiban csak a recepción regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A vendég a látogatója magatartásáért – ideértve esetleges károkozásért is – felelősséggel tartozik. A látogató által a vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a szálloda kizárja.

A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli vendég után portai/rack árat számol fel a szálloda.

 

18 év alatti vendégek

14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a szobában. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

A szálloda szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe.

A szálloda területén, rendezvényén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartattatásáról a 18 év alatti személy szülője vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.

4. Biztonság

Értékeik megőrzésére a szállodai szobákban a szekrényekbe épített széf áll térítésmentesen rendelkezésre.

A szálloda az épületben és annak külső (utcai) és belső (udvari) környezetében a vendégek és a szálloda vagyon- és személybiztonsága érdekében zártláncú kamerarendszert üzemeltet, amely napi 24 órában, folyamatosan készít és rögzít felvételeket.

A vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő tűzoltó utasításait követni.

Tűzoltó palackok a szálloda folyosóin, emeletenként találhatók. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul riasztani a recepciót.

A szállodai szobában tilos vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket – ide nem értve a laptopot, notebookot, tabletet, fényképezőgépet, videokamerát – üzemeltetni.

5. Tűzvédelem

A szálloda tűzvédelmi szabályzatát minden Vendég köteles betartani. A vendég gondatlanságából adódó tűzesetek okozta kár és a riasztások költsége a vendéget terheli. Gondatlanságból okozott tűzriasztás esetén annak költségét, de min. 25.000 Ft+ÁFA összeget a vendég megtéríteni köteles.

6. Étkezés

Reggeli 8:30-10:00 óra között áll vendégeink rendelkezésére, a büféasztal kínálatát kérjük, csak az étkezőben fogyasszák.

7. A szálloda területére be nem vihető dolgok

A szálloda az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:

 • a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok
 • a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
 • nem a szálloda üzletében, kiszolgáló automatájából vásárolt, vett élelmiszer ital (ide értve alkohol tartalmú italokat is)
 • különösen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy
 • tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői
 • hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog
 • pszichotrop anyag

 

A szálloda a vendég előzetes írásban tett kérelmére írásban engedélyezheti nem bevihető dolog bevitelét a szálloda területére.

Ha a vendég a szálloda előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a szálloda területére, azt a szálloda a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.

Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a szálloda kizárja.

A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a szállodának.

8. Egyéni elektromos készülékek

A szállodai szobában gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni, kávéfőzőt, vízmelegítőt, vasalót és egyéb elektromos készüléket üzemeltetni tilos. Vasalási vagy mosatási igényüket a szálloda recepcióján jelezhetik. Saját elektromos készülék okozta mindennemű kárért a vendég felel, a kárt a vendég köteles megtéríteni.

9. Dohányzás

A szálloda nemdohányzó hotel. Ennek értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a szállodához tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata.

A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására, illetve a dohányzás, elektromos cigarettázás abbahagyására. A vendég, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szállodát az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a szálloda jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.

10. A vendégek nyugalma

A vendégek nyugalma érdekében a szálloda területén 22:00 óra után – kivéve a szálloda által szervezett vagy engedélyezett rendezvény, program esetében – tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok keltése, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.

A szálloda területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.

A szálloda munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért a szálloda egyenként 5.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett vendég szobaszámláját. A harmadik figyelmeztetés után a szálloda jogosult a szállodai szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a vendéget a szállodából visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

A szálloda kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

11. A hotel értékei

A szobában elhelyezett leltárlistát a vendég tudomásul veszi.

A vendég köteles a szálloda eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég a szálloda felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.

A szálloda berendezési, felszerelési tárgya a szálloda területéről kizárólag a szálloda előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. A szállodai szoba bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a szálloda munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.

Szállodai dolog elvitele a szálloda előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a szálloda megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.

A szálloda bármely eszközének, berendezési, felszerelési tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni a szállodának. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a szálloda kizárja.

12. Wifi

A szállodában Wifi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes.

A vendég a Wifi csatlakozás jelszavát a szállodába való bejelentkezéskor, a chipkártya átvételével egy időben kapja meg.

A Wifi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a szálloda nem garantálja.

A Wifi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a szálloda nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

13. Minibár

A minibárban kizárólag a szálloda által behelyezett termékek lehetnek. A minibár nem használható a vendég dolgainak hűtésére, tárolására. A minibárban elhelyezett ásványvizet a szoba ára tartalmazza.

14. Parkolás

A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a szálloda fedetlen és nem őrzött parkolójában.

A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 20 km/óra.

Ha a vendég igénybe kívánja venni a parkolót, akkor bejelentkezéskor, a bejelentő lapon fel kell tüntetnie a jármű forgalmi rendszámát. Ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén a parkoló nem vehető igénybe. A vendég az általa másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartozik.

15. A vendég betegsége, halála

Amennyiben a vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a szálloda orvosi segítséget ajánl fel. A vendég a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Az orvos nem a szálloda alkalmazottja, megbízottja, közreműködője, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért való felelősséget a szálloda kizárja. A vendég betegsége/halála esetén a szálloda a költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

A vendég fertőző betegsége esetén a szálloda jogosult díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a szállodai szerződést. Ebben az esetben a vendég a szálloda felmondásában meghatározott időtartamon belül köteles a szállodát poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fertőző betegség esetén a szálloda a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletnek megfelelően köteles eljárni. (Ez a rendelet írja elő, hogy mit kell tenni fertőző betegség esetén. A rendelet értelmében, ha ilyen gyanú áll fenn, akkor a szálloda orvost hív, és ő állapítja meg, hogy a vendég fertőző vagy sem.)

16. Talált tárgyak

A talált tárgyakat a recepción lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a szálloda megsemmisíti. A tárolható tárgyakat a szálloda 3 hónapig őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az őrzéssel felmerült költségek megtérítése ellenében veheti át a tárgyat. A szálloda által méretük, súlyuk vagy egyéb tulajdonságuk miatt nem őrizhető tárgyakat a szálloda haladéktalanul átadja a területileg illetékes jegyzőnek.

17. A szálloda kártérítési felelőssége

A szálloda a vendég szállodába bevitt dolgaiban keletkezett kárért – a bevitelből kizárt dolgok kivételével – az alábbiak szerint felelősséggel tartozik.

A szálloda a készpénz, értékpapír, értéktárgy esetében csak akkor köteles a keletkezett kárt megtéríteni, ha a vendég ezeket a szobaszéfben helyezte el, és lezárta.

A szálloda kifejezetten felhívja a vendég figyelmét, hogy készpénzét, értéktárgyát, értékpapírját a szobában lévő széfben helyezze el, és zárja be.

Ha a széf nem vagy nem rendeltetésszerűen működik, a vendég köteles erről a szálloda recepcióját haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából vagy a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért a vendég viseli a felelősséget.

A vendég egyéb bevitt dolgaiban keletkezett károkért a szálloda csak akkor tartozik felelősséggel, ha a káresemény a vendég által rendszerint használt, vagy a vendég számára nyitott helyen következett be, például: a szállodai szoba, folyosó, lobbi, kert, parkoló.

Az így keletkezett kárért a szálloda legfeljebb a vendég által fizetett egy napi szobaár ötvenszereséig köteles helytállni.

Mentesül a szálloda a kártérítési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a vendégek és az alkalmazottak körén kívüli elháríthatatlan ok miatt következett be, vagy a kárt a vendég maga okozta.

A vendég a szálloda berendezéseit és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét a szálloda kizárja.

A vendég a szálloda wellness részlegét kizárólag saját felelősségére használhatja.

A vendég a saját felelősségére kérhet ébresztést, amely figyelmességi gesztus a szálloda részéről, az nem része a szálloda szerződés szerinti szolgáltatásának. A kért ébresztés elmaradásából vagy a késedelmes ébresztésből eredő károkért a szálloda nem vállal felelősséget.

A Vendég tudomásul veszi, hogy a Kastély – műemléki jellegére tekintettel – nem mindenben felel meg a balesetmentesítés és a munkavédelem követelményeinek, de megfelel a rendeltetésszerű használat feltételeinek. Az ezek hiányosságaiból eredő kárért a kastély a felelősségét kizárja. 

18. Hibajelentés

Kérjük Vendégeinket, hogy a szobában tapasztalt mindennemű meghibásodást a szálloda recepcióján haladéktalanul szíveskedjenek jelezni.

19. Károkozás

Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt a szálloda az okozóval megtérítteti.

20. A COVID-19 járvánnyal kapcsolatos szabályok

 • A szálloda valamennyi szolgáltatását, ideértve a szobaszolgáltatást is, csak fertőzés- és tünetmentes vendégek vehetik igénybe.
 • A szálloda a vendég érkezésekor, a bejelentkezését megelőzően jogosult a vendéget nyilatkoztatni, hogy fertőzés- és tünetmentes, illetve felkérheti a vendéget, hogy védettségi igazolványát vagy Uniós COVID-19 digitális oltási igazolványát mutassa be.
 • A nyilatkozat vagy az igazolvány bemutatásának megtagadása esetén a szálloda jogosult a szolgáltatás (foglalás) megtagadására, a szerződés azonnali hatályú felmondására és a felmondási feltételek szerinti kötbér felszámítására.
 • Amennyiben a vendég a szállodai tartózkodása során a fertőzésre jellemző tünetek bármelyikét (láz, száraz köhögés, nehézlégzés, hirtelen szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy zavara) észleli magán, köteles erről haladéktalanul szóban vagy írásban tájékoztatni a szállodát.
 • A haladéktalan tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért a vendég felelősséggel tartozik.
 • Pozitív teszteredmény esetén a szálloda az illetékes járási hivatal értesítése mellett jogosult a vendéggel és a vele együtt érkezettekkel megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani és a vendéget a vele együtt érkezett személyekkel együtt a szálloda azonnali elhagyására felszólítani.

21. Kérdése van?

További szolgáltatásainkról és azok igénybevételéről a szálloda recepciója ad felvilágosítást.

 

Bízunk abban, hogy a pihenésre szánt idejük az elvárásaiknak megfelelő, örömteli és zavartalan lesz.