Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

1. Általános rendelkezések

1.1. Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, amely alapján az alsópetényi Prónay-kastély (2617 Alsópetény, Petőfi utca 52.) szállodát, illetve az Alsópetényi Vendégházakat (a továbbiakban: szálloda) működtető „P92 Primus Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft. (székhely: 2617 Alsópetény, Béke utca 1.), a továbbiakban: Szolgáltató) elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.
1.2. Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2. Szerződő felek

2.1. Vendégnek az a természetes vagy jogi személy minősül, aki, illetve amely igénybe veszi a Szolgáltató által a szállodában elszállásolással kapcsolatban nyújtott szolgáltatásokat. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).
2.2. Amennyiben a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése során a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) jár el, úgy szintén a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a Közvetítő jogszerűen képviseli-e a Vendéget. Ha a Közvetítőnek a képviseletre nincs felhatalmazása, maga felel a szerződésből eredő, a Vendéget terhelő kötelezettségek teljesítéséért.

3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld.
3.2. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott ajánlatkérése alapján a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre. Ha a Szolgáltató visszaigazolása az ajánlatkérésben megjelölt feltételektől eltér, vagy az ajánlatkérés nem terjed ki minden a szerződés létrejöttéhez szükséges kérdésre, úgy a szerződés a felek között akkor jön létre, ha valamennyi lényeges, vagy bármelyik fél által lényegesnek tekintett kérdésben a felek írásban megegyeznek. A szerződés hatályossá azonban csak akkor válik, hogy a Vendég kártyagaranciát ad a Szolgáltatónak, vagy előleget megfizetett. A Szolgáltató jogosult a Vendég bank-, vagy hitelkártyáját előzetesen megterhelni a tartózkodás összegével. Ha a szerződés a Vendég fenti kötelezettségei teljesítése hiányában nem válik hatályossá, a Vendég a teljes megrendelt szolgáltatás díjának 30 %-át kitevő kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak.
3.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem hoz létre szerződést.
3.4. A szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
3.5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen felhagy a szolgáltatás igénybe vételével az nem mentesíti a Vendéget a Szerződés szerinti ellenszolgáltatás alól. Ugyanakkor a Szolgáltató jogosult az igénybe nem vett szolgáltatást harmadik fél számra nyújtani.
3.6. A szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
3.7. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendég a személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően, a szolgáltatás igénybe vétele előtt igazolja. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.
3.8. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4. A szolgáltatás igénybe vételének kezdete és vége (check-in és check-out)

4.1. A Vendégnek joga van a szolgáltatást a Szerződésben megjelölt kezdő nap 14.00 órától igénybe venni (Check-in).
4.2. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem kezdi meg a szolgáltatás igénybe vételét a kezdő nap 18.00 órájáig, úgy joga van arra, hogy a szerződéstől elállni kivéve, ha a szerződés későbbi érkezési időpontot határoz meg.
4.3. Amennyiben a Vendég előleget fizetett, úgy a Szolgáltató csak a kezdő napot követő nap 10.00 órája után állhat el a szerződéstől.
4.4. A Szolgáltató fentiek szerinti elállása esetén a Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér mértéke a szolgáltatás teljes ellenértékének 30%-a.
4.5. A Vendég a szolgáltatást a záró nap 10.00 órájáig veheti igénybe, addig a szállodát el kell hagynia (Check-out).
4.6. A szálloda foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosíthatja a fenti időpontok előtti, illetve utáni szolgáltatásokat.

5. A szolgáltatás igénybe vételének meghosszabbítása 

5.1. A szolgáltatás igénybe vételének meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.
5.2. Amennyiben a Vendég a szolgáltatás igénybe vételét a záró napon 11.30 óráig nem fejezi be, a szállodát nem hagyja el, és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatásai ellenértékét minden további napra is kiszámlázni.

6. Árak

6.1. A szolgáltatás mindenkori ellenértéke (listaár) a szálloda recepcióján elérhető.
6.2. A Szolgáltató a meghirdetett listaárait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. A már létrejött szerződésre a változás azonban nem hat ki, kivéve, ha a szolgáltatás listaárának változása jogszabályváltozás miatt következik be.
6.3. A Vendég a szolgáltatások listaáráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a szálloda recepcióján.
6.4. A listaárak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, ami a Vendéget az ellenértéken felül terheli. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Vendégre.

7. Ajánlatok, kedvezmények

7.1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szerződéskötésre vonatkoznak.
7.2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.
7.3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

8. Gyermekkedvezmények

8.1. A szolgáltató gyermekek részére - a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén - az alábbi szállás-étkezés kedvezményeket biztosítja:
-        0 - 3 éves korig 100%
-        3 - 12 éves korig kedvezményes ár a pótágy árából
-        12 – éves kortól pótágyra vonatkozó díjtétel kerül meghatározásra
8.2. Pótágy elhelyezésére a Szolgáltató nem minden szobában köteles.
8.3. Pótágy igényt a Vendég Szolgáltatóval a foglaláskor köteles közölni.

9. Lemondási feltételek

9.1. Egyéni foglalás esetén:

A Vendég az alábbi feltételekkel, illetve bánatpénz fizetése mellett a szolgáltatástól elállhat, vagy felmondhatja a szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: lemondás):
- a Check-in időpontját megelőző 48 órán belüli lemondás esetén a bánatpénz a teljes szolgáltatás ellenértékének 80%-a.
- a  Check-in időpontját megelőző 7 napon belül, de 48 órán kívüli lemondás esetén a bánatpénz a teljes szolgáltatás ellenértékének 30 %-a.
- a  Check-in időpontját megelőző 7 napon túli lemondás esetén a bánatpénz nem terheli a Vendéget.

9.2. Csoportos foglalás esetén:
- csoportos foglalás esetén 30 % foglalót kérünk, amit lemondás esetén bánatpénztként kezelünk.

10. Fizetés módja, garancia

10.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel forintban vagy EURO-ban. Euróban történő fizetés esetén az átváltási árfolyam a napi érvényes MNB közép árfolyam -10%. A fizetés történhet továbbá a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, illetve átutalással, vagy az internetes oldalon keresztüli fizetéssel.
10.2. Átutalás esetén a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles a Szolgáltató által megjelölt bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeg az Szolgáltatás kezdőnapja előtt a bankszámláján jóváírásra kerüljön.

 

11. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1. A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
- a Vendég nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a szolgáltatást;
- a Vendég a szálloda biztonságával, rendjével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, a szálloda alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít, illetve nem a dohányzásra kijelölt helyen dohányzik, vagy más módon a házirendet megsérti.
- a Vendég fertőző betegségben szenved;
11.2. A Szolgáltató fentiek szerinti felmondása esetén is azonban a szolgáltatási a teljes megrendelt szolgáltatás díjára tarthat igényt.

12. Elhelyezési garancia

12.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről, illetve a szolgáltatás pótlásáról haladéktalanul gondoskodni.
12.2. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.
12.3. Amennyiben a Szolgáltató a 12.1. pont szerinti kötelezettségének eleget tenni nem tud, úgy a Szolgáltató csak a szolgáltatással fedezett díjra tarthat igényt.

13. A Vendég jogai

13.1. A szerződés létrejöttével és hatályba lépésével a Vendég jogosultságot szerez a szolgáltatás igénybe vételéve.
13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szállodában való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
13.3. A Vendég a Szolgáltatóval szembeni igényérvényesítés jogával a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettségének megszűnésétől, ha pedig a szolgáltatási kötelezettség nem következik be, úgy a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül élhet, ezt követően az igényérvényesítés joga megszűnik.

14. A Vendég kötelességei

14.1. A Vendég köteles a szolgáltatás díját szerződésszerűen megfizetni.
14.2. A Vendég köteles a szálloda házirendjét megtartani.
14.3. Ha a Vendég élelmiszert vagy italt behoz a szállodába, és nyilvános helyiségekben elfogyasztja, a Szolgáltató jogosult arra, hogy ezért méltányos térítést számlázzon ki (az úgy nevezett "dugópénz" italok esetén).
14.4. A szálloda vendéglátó ipari egységeiből ételt / italt szállodavendégeknek kivinni tilos.
14.5. A Vendégek által szállodába behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezéséhez, amelyek nem tartoznak a megszokott utazási eszközök közé, a Szolgáltató hozzájárulása szükséges.
14.6. A szemetet a szálloda területén kizárólag az elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe lehet elhelyezni. A szállodából bútorokat kivinni, azokat a szállodán belül áthelyezni tilos.
14.7. A szállodában lévő eszközöket, berendezéseket a Vendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett. A magáncélú berendezések és magán célra kijelölt helyek nem részei a bérleménynek, azok használata a vendégek számára nem engedélyezett.
14.8. A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 25.000 HUF extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.
14.9. Tűz esetén a Vendég köteles a Szolgáltató bármely alkalmazottját haladéktalanul értesíteni. A Vendég kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szállodát a kihelyezett tájékoztató szerint, a lehető leghamarabb elhagyni.
14.10. A Vendég a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A Vendég egyetemlegesen felel avval a károkozóval a kár megtérítéséért, aki a Vendég jogán, vagy érdekében tartózkodik a Szállodában.
14.11. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 16 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szállodában.
14.12. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
14.13. A Vendég kifejezetten tudomásul veszik, hogy a szálloda közös használatú területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a szállodához közvetlenül tartozó külső területeket) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, amelynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek. 
14.14. A szolgáltatás igénybe vételének befejeztekor a Vendég köteles a szobakártyákat a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kártya elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kártya után kártérítési díjat felszámítani, amelyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A szobakártyákat a Vendég az elutazásának napján 10 óráig használhatja fel a szobájába való bejutásra. A szobakártya ezen időpontot követően – kivéve ha a Vendég a Szolgáltatóval megállapodott a tartózkodás meghosszabbításáról – érvényességét veszti.

15. Állatok

15.1.A Szolgáltató külön engedéllyel hozzájárulhat a háziállatok kastély területére való behozatalához.
A szálloda területén szabadon élő és kóbor állatokkal való kapcsolatteremtés kizárólag a Vendég saját felelősségi körében történhet, és esetleges marások, harapásokért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
 

16. A Szolgáltató jogai

16.1. Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.
16.2. A szálloda területén állandó felügyeletet biztosító portaszolgálat jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.
16.3. Szükség esetén a portaszolgálat jogosult a szálloda területén zajló forgalom irányítására.
16.4. Amennyiben a Vendég bármely fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdonú tárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a szállodát.

17. A Szolgáltató kötelezettségei

17.1. A Szolgáltató kötelezettsége a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.
17.2. A Szolgáltató kötelessége a Vendég határidőben előterjesztett írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.
 

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a Vendég dolgainak elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt helyen helyezte el.
18.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
18.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálloda területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
18.4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
18.5. A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a szállodai wellness részlegnek vagy sportlétesítményeinek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett elrendelt karbantartás idejére ezen létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett.
18.6. A szálloda wellness részlegének használata a Vendég saját felelősségére történik, a víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, ebből eredő balesetekért a szálloda felelősséget nem vállal.
18.7. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
 

19. Titoktartás

19.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

20. Vis major

20.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a Szolgáltató nem bír ellenőrzéssel (vis major), a Szolgáltatót felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

21. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

21.1. A teljesítés helye az a hely, ahol a szálloda található.
21.2. Valamennyi a szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság jogosult eljárni.
21.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyban Magyarország joghatósága és a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

22. A honlapunk látogatóinak adatai

22.1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.
22.2. A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.
22.3. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

23. Hírlevél

23.1. A Szolgáltató az általa üzemeltett honlap hírleveleire feliratkozó személyeknek évente 3-4 alkalommal a Prónay-kastély, az Alsópetényi vendégházak és a Miért éppen Nógrád? aktualitásairól híreket, információkat és ajánlatokat tartalmazó online Hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket (a továbbiakban: Hírlevél) kézbesít.

24. Adatvédelmi nyilatkozat

24.1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.
24.2. A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.
24.3. A szolgáltatás megrendelésével a Vendég elismeri, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal.

25. A Prónay-kastély parkolójának használati szabályai

25.1. A parkoló magánterület.
25.2. A parkolóban ugyanakkor mind a járművel való, mind a gyalogos közlekedésre a mindenkor hatályos KRESZ szabályai az irányadóak.
25.3. A parkolót csak az veheti igénybe, akit a parkoló kezelője erre feljogosított.
25.4. A parkoló kizárólag járművek elhelyezésére és a járművekből való távozás, illetve a járművek megközelítése érdekében használható.
25.5. 14 év alatti kiskorú csak felnőtt felügyelete mellett léphet be a parkolóba, amely felnőtt felelősséggel tartozik a kiskorú magatartásáért is.
25.6. A parkolóba robbanásveszélyes, gyúlékony, környezetszennyező anyagot bevinni, a járműben tárolni tilos.
25.7. A parkolóban elhelyezett járműben állatot tartani tilos.
25.8. A parkolóban dohányozni tilos.
25.9. Tilos a parkolót rongálni.
25.10. Kérjük, hogy fokozottan vigyázzanak a parkoló tisztaságára, szemetet kizárólag az erre a célra elhelyezett tárolókba helyezzék.
25.11. Kérjük, hogy vigyázzanak a parkoló környezetének csendjére, hangoskodással ne zavarják mások pihenését, illetve  feleslegesen ne járassák a jármű motorját.
25.12. Kérjük, hogy a parkolóban bármely rendellenesség tapasztalása esetén haladéktalanul értesítésék a parkoló kezelőjét.
25.13. Fel kívánjuk ugyanakkor hívni a figyelmüket arra is, hogy a parkoló nem kifejezetten közcélra létesült, így abban speciális balesetvédelmi intézkedéseket nem tettünk, a burkolatok mozoghatnak, síkosságvédelmet – a környezetvédelmi előíráskora is tekintettel – nem alkalmazunk, így a parkolót mindenki kizárólag a saját felelősségére veheti igénybe. A parkoló nem akadálymentesített.

26. A Prónay-kastély parkjának használati szabályai

Elsősorban köszönjük, hogy megtisztel bennünket és élvezi annak a parknak a szépségét és nyugalmát, amit nagy gonddal alakítottunk ki és ápolunk.
Ugyanakkor ahhoz, hogy mások is hasonló élményeket szerezhessenek nálunk, szükséges, hogy a park állapotát Önök is megőrizzék.
Ennek érdekében az alábbi szabályzatot hozzuk a tudomására azzal, hogy amennyiben a parkba belép, úgy azzal e szabályokat – minden külön jognyilatkozat hiányában is, ráutaló magatartással Ön elfogadja, így azok Önre nézve kötelezőek.
26.1. A parkba belépni csak a park kezelősnek engedélyével lehet.
26.2. 14 év alatti kiskorú csak felnőtt felügyelete mellett léphet be a parkba, amely felnőtt felelősséggel tartozik a kiskorú magatartásáért is.
26.3. A parkba kutyát és más háziállatot csak a park kezelőjének engedélyével lehet bevinni. A bevitt állat csak pórázon tartható, az állat ürülékét a behozónak kell összeszednie.
26.4. A parkba robbanásveszélyes, gyúlékony, környezetszennyező anyagot bevinni tilos.
26.5. A parkban közlekedni járművel, csak a mozgáskorlátozottak jogosultak, azonban ők is kizárólag kézierővel, vagy elektromosan hajtottal. A parkban kerékpározni sem szabad. A babakocsi nem minősül járműnek.
26.6. A parkban fára mászni, tüzet gyújtani tilos.
26.7. A parkban lévő tóban, víztározóban fürdeni tilos.
26.8. Tilos a park növényzetét rongálni, állatait bántani.
26.9. Kérjük, hogy fokozottan vigyázzanak a park tisztaságára, szemetet kizárólag az erre a célra elhelyezett tárolókba helyezzék.
27.10. Kérjük, hogy vigyázzanak a park csendjére, hangoskodással ne zavarják mások pihenését.
27.11. Kérjük, hogy a parkban bármely rendellenesség tapasztalása esetén haladéktalanul értesítésék a park kezelőjét.
27.12. Fel kívánjuk ugyanakkor hívni a figyelmüket arra is, hogy a park nem kifejezetten közcélra létesült, így abban speciális balesetvédelmi intézkedéseket nem tettünk, a burkolatok mozoghatnak, síkosságvédelmet – a környezetvédelmi előíráskora is tekintettel – nem alkalmazunk, így a parkot mindenki kizárólag a saját felelősségére látogathatja. A park nem akadálymentesített.

Köszönjük, hogy a fenti szabályok betartásával Ön is hozzájárul parkoló biztonságos használatához, és a parkunk védelméhez.

A parkoló/park kezelője: P92 Primus Kft.
A kezelő elérhetősége:
telefonon: + 36 35 530 009 
e-mailben: iroda@pronaykastely.hu., 
levélben: 2617 Alsópetény, Kossuth Lajos út 34.

27. Vegyes rendelkezések

27.1. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalú nyilatkozattal módosítani. A módosítás azonban a már létrejött szerződésekre nem hat ki.
27.2. A Vendég elismeri, hogy az ÁSZF minden rendelkezését megismerte, azokat elfogadta, az általa feltett kérdésekre a Szolgáltató válaszolt.